Outsorcing

Stwierdzenie Henry Forda z 1923r. - „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my” leży u podstaw rozumianego dziś pojęcia outsourcing. W latach 20-tych była to strategia zaopatrzenia stosowana przez firmy motoryzacyjne, polegająca na rezygnacji z wytwarzania wszystkich prefabrykatów niezbędnych do produkcji, na rzecz pozyskiwania ich od innych producentów.

Pojęcie outsourcing pojawiło się dopiero w 1979r. i odnosiło się do kupowania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny. W XX wieku terminem tym określamy nowoczesną strategię zarządzania (biznesową).

Słowo outsorcing oznacza z angielskiego out – na zewnątrz, source - źródło (zewnętrzne źródło) i polega na powierzeniu podmiotowi zewnętrznemu realizacji pewnych określonych zadań na rzecz beneficjenta za odpowiednią opłatą. Tym samym podmiot zlecający rezygnuje z pewnych zadań na rzecz (powiązanego lub nie) podmiotu zewnętrznego, który zlecone zadanie wykona bardziej profesjonalnie i zdecydowanie taniej niż gdyby wykonał tę czynność podmiot zlecający. Wobec powyższego najczęstszym powodem powierzenia pewnych zadań podmiotowi zewnętrznemu jest chęć redukcji kosztów (szukania oszczędności w działalności), specjalizacji operacyjnej i spraw pracowniczych (redukcji zatrudnienia). Działania te powodują zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności. Tym samym podmiot zlecający określone działania może skupić się na swojej podstawowej działalności, działalności, która przynosi mu zysk i przewagę u konkurencji. Rezygnując z pewnych czynności zapewnia sobie dostęp do wiedzy i umiejętności, które sam niebyłby w stanie osiągnąć własnymi siłami. Outsourcing stanowi więc strategiczne narzędzie biznesowe, które pomaga zarządzać przedsiębiorstwem i umożliwia mu szybszy rozwój.

W XXI wieku zaobserwować możemy gwałtowny rozwój outsourcingu zagranicznego, outsourcingu budowlanego i outsourcingu informatycznego. Outsourcing zagraniczny – (o.transgraniczny), wykorzystywany jest przez podmioty krajów wysokorozwiniętych, które zlecają określone zadania podmiotom znajdującym się w krajach rozwijających się. W zależności od położenia danych krajów względem siebie wyróżniamy: offshore outsourcing (o.egzotyczny) gdy oba kraje leżą w znacznej odległości np. USA – Chiny, Filipiny etc.; Nearshore outsourcing, gdy kraje z sobą sasiadują np. USA-Meksyk czy onshore outsourcing gdy 2 podmioty zlecający i zleceniobiorca są podmiotami kraju wysokorozwiniętego, ale podmiot zleceniobiorca musi wybrać podwykonawcę z kraju rozwijającego się. Powodem outsourcingu zagranicznego jest zdecydowanie tańsza siła robocza w krajach rozwijających się, co z kolei przejawia się w pojawieniu bezrobocia w państwach wysokorozwiniętych. Outsourcing budowlany związany jest z specyfiką robót budowlanych co wymaga podziału pracy na szereg różnych specjalności i przydziału ich określonym wyspecjalizowanym firmom. Często firmy budowlane skupiają się na organizacji i zarządzaniu procesem wykonawczym. Outsourcing informatyczny – online outsourcing polega na świadczeniu wykwalifikowanych usług internetowych. Firmy outsourcingowe łączą w pary klienta, potrzebującego określonej usługi oraz kandydata, który tę usługę dostarczy, tak aby zostały spełnione ich wzajemne oczekiwania, by mogli rozpocząć bezpośrednią współpracę.

Wyróżnić możemy 2 rodzaje outsourcingu: kontraktowy (zewnętrzny) polegający na zrezygnowaniu z określonej działalności na rzecz podmiotu zewnętrznego, który zobowiązuje się do wykonania tej czynności na podstawie podpisanego kontraktu (związane jest to z zwolnieniami ludzi dotychczas wykonującymi te zadania w danym podmiocie) oraz kapitałowo-kontraktowy (wewnętrzny), który różni się od outsourcingu kontraktowego umocowaniem podmiotu zewnętrznego w strukturze organizacyjnej podmiotu zlecającego. Podmiot zewnętrzny pozostaje bowiem w zależności kapitałowej z podmiotem zlecającym daną czynność, a utworzony jest w celu wykonania tej czynności dla całej grupy kapitałowej.

Przemyślane działania outsourcingowe u większości przedsiębiorstw przynoszą pożądane skutki zwiększając konkurencyjność podmiotów korzystających z wykwalifikowanych usługodawców. Outsorcing jako składowa polityki biznesowej jest obecnie trendem dominującym w gospodarce. Przedsiębiorcy nawet nieświadomie korzystają z tej biznesowej techniki, pomaga ona w osiągnięciu zamierzonych celów, prowadzi do sukcesu gospodarczego przedsiębiorstwa.